Follow by Email

Thursday, November 17, 2011

     വണ്ടൂര്‍ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം 2011

വണ്ടൂര്‍ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വാണിയമ്പലം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ നവംബര്‍ 19 , 21 , 22, 23 ദിനങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു. എല്ലാ കലസ്നേഹികളെയും വിദ്യാലയ അങ്കണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓരോ വേദികളിലും ദിനംപ്രതി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം.


vs manoj nath
publicity committee
ghss vaniyambalam

Wednesday, August 24, 2011

Editing PDF files in windows

വിന്ഡോസില് pdf ഫയലുകള് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണു. faston capture , snipper തുടങ്ങിയ software കള് ഉപയോഗിക്കാം. അവ ഇന്റര്നെറ്റില് നിന്ന് ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്സ്റ്റോള് ചെയ്യണം . ഉബുണ്ടു വില് snapshot ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കു. 


 മനോജ് നാഥ്  vs 
ghss വാണിയമ്പലം.

Monday, August 22, 2011

UP QUESTION BANK -ല്‍ വന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ (PDF) എങ്ങനെ select ചെയ്യാം?
ആദ്യം question ബാങ്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.  ചെറുതാക്കി സൈഡില്‍   apllications-ഗ്രാഫിക്സ് - ksnapshot ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. capture  mode  region ആക്കി മാറ്റി  new snapshot  click ചെയ്യുക. തുറന്നു  വെച്ച question bank നിന്ന്  മൗസ്  ഉപയോഗിച്ച    select ചെയ്ത്  എന്റര്‍ ചെയ്യുക.  ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ കഷണങ്ങള്‍ ഒരു folder -ഇല്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. writter  തുറന്നു എല്ലാം ക്രമത്തിന് അടുക്കി വെക്കുക. സംഗതി എപ്പടി ? ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ........ വേറെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കണേ .......

VS MANOJ NATH  MSc zoology, MEd, DCA
GHSS VANIYAMBALAM

Monday, May 16, 2011

പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം

എല്ലാ ചെടികളിലും ടിഷ്യു കള്‍ച്ചര്‍ മുഖേന പുതിയ സസ്യങ്ങളെ ഉള്പ്പധിപ്പിക്കാമോ ?

Tuesday, May 10, 2011

ചോദിക്കൂ..പറയാം


മലപ്പുറം ഡി. ആര്‍. ജി .യില്‍ നിന്ന് വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്‍

൧. നിലവില്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും കീട നാശിനികള്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? 
൨.നൈട്രെടു ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെയാണ്‌ ?
     പയര്‍, ഉഴുന്ന്,മുതിര പോലുള്ള ചെടികളില്‍ ഇതു പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ ?
൩.ജലം സര്‍വ്വ ലായകം ആകുന്നതെങ്ങിനെ ?
൫.ചരിഞ്ഞ പ്രതലം അധ്വാനഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?
൭.പ്രകാശ സംശ്ലെഷണത്തില്‍ carbo Hydrate ന്റെ നിര്‍മ്മാണവും വിനിയോഗവും   എങ്ങനെ ?

Sunday, May 1, 2011

ചിത്രത്തില്‍ ഒരു ജീവിയെ കാണുന്നുണ്ടോ ?. ഏതാണ് ആ ജീവി ?  

SRG Training, Sajitha Tourist Home, Kottakkal, Malappuram


CORE SRG, Adhyapaka Bhavan, Kottakkal


കൃത്രിമ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം

ഹസീസ് മാഷുടെ കമെന്റു വായിച്ചു
കൃത്രിമ പ്രകാശ സംശ്ലെഷനവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങള്‍ ഒത്തിരിയുണ്ട്.ചില ഘട്ടങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ VAAYIKKUU

New developments in 'artificial photosynthesis'

Inspired by nature, scientists explore pathways to clean, renewable solar fuel

CHICAGO, IL -- Scientists at the U.S. Department of Energy’s (DOE) Brookhaven National Laboratory are trying to design catalysts inspired by photosynthesis, the natural process by which green plants convert sunlight, water, and carbon dioxide into oxygen and carbohydrates. The goal is to design a bio-inspired system that can produce fuels like methanol, methane, and hydrogen directly from water and carbon dioxide using renewable solar energy. Four Brookhaven chemists will discuss their research on this so-called "artificial photosynthesis" at the 233rd National Meeting of the American Chemical Society.
Mother Nature’s work isn’t so easy to perform in a laboratory. In the beginning stages of photosynthesis, the absorption of light by chlorophyll – a molecule responsible for the green color in plants – drives the complex photosynthetic reaction. The energy of sunlight is transferred in the form of electrons and positive charges throughout a pathway of various steps before the final products – carbohydrates (the plants’ food) and oxygen – are produced. However, because the components of natural photosystems do not work properly outside their normal environment, the Brookhaven scientists are investigating other cataylsts that could be used to replicate these natural functions. Below are summaries of these talks, which are part of the American Chemical Society symposium "Catalysis Relevant to Energy and Sustainability." NOTE: The embargo date/time for each talk is specified after the title.
Catalyzing Oxygen Production from Water
EMBARGOED until 11:20 a.m. Central Time/ 12:20 p.m. Eastern Time on Sunday, March 25, 2007
To replicate one of the important steps in natural photosynthesis, Brookhaven chemists James Muckerman and Dmitry Polyansky have turned to molecular complexes containing metals such as ruthenium that can drive the conversion of water into oxygen, protons, and electrons. These ruthenium catalysts hold water molecules in place to make oxygen bonds while the protons and electrons are transferred among the molecules and the catalyst, providing the charges necessary to continue the photosynthesis process. During this multi-step reaction, Polyansky tries to experimentally determine the stability and geometry of the molecules with different kinds of time-resolved optical spectroscopy techniques. Muckerman compares the lab results to calculations based on theory. Because the intermediate species can be very unstable, they might exist for much less than a millisecond, or one thousandth of a second. This makes catching the molecules in action very difficult. "The catalysts we’re using are not necessarily the ultimate catalysts to be used in any practical photosynthetic device," Muckerman said. "The aim of our work is to understand how theses catalysts work and to elucidate the detailed mechanistic steps so we can design better catalysts." Muckerman will discuss his work at 10:50 a.m. Central Time/ 11:50 p.m. Eastern Time in room E270, Level 2, of the McCormick Place East, Chicago, Illinois. Polyansky will follow at 11:20 a.m. Central Time/ 12:20 p.m. Eastern Time.
Building a Bio-inspired Catalytic Cycle for Fuel Production
EMBARGOED until 3:45 p.m. Central Time/ 4:45 p.m. Eastern Time on Sunday, March 25, 2007
Further down the photosynthetic line, there’s another molecule whose function scientists are trying to replicate. Like a robotic arm on an assembly line, a special molecule called the NADP+/NADPH coenzyme cycles back and forth, picking up a proton and two electrons and depositing them (or their combined negative ion, called a hydride) for use in the eventual production of carbohydrates. This coenzyme molecule is recyclable in natural photosynthesis, but cannot perform its catalytic function in the laboratory. The goal for scientists is to find an NADPH-inspired catalyst that will mimic nature’s cyclical motion. "Using visible light, we want to regenerate hydride donors, where the same molecule will just keep turning over," said Brookhaven chemist Etsuko Fujita. Like Muckerman and Polyansky, Fujita and her coworkers are also using a ruthenium-based complex for their functional model. This artificial complex has been shown to work similarly to NADP+/NADPH, acting as the source of two electrons and a proton in the transformation of acetone to isopropanol. The researchers are investigating how the hydride donors can be generated using light, and plan to use this type of artificial catalyst for the production of fuels from carbon dioxide (or related molecules) in the future. Fujita will discuss her research at 3:45 p.m. Central Time/ 4:45 p.m. Eastern Time in room E270, Level 2, of the McCormick Place Lakeside, Chicago, Illinois.
Finding a "Supercritical" Solution to CO2 Reduction
EMBARGOED until 11:45 a.m. Central Time/ 12:45 p.m. Eastern Time on Tuesday, March 27, 2007
One of the final steps in "artificial photosynthesis" is turning carbon dioxide molecules (CO2) into clean, useful fuels. Catalysts capable of converting CO2 into carbon monoxide (CO) – a powerful source of fuel – already exist. However, "the problem is that the catalysts are inefficient and slow – nowhere near efficient enough to use in a practical application," said Brookhaven chemist David Grills. One of the reasons for this is that the liquid solvent used to dissolve the chemicals deactivates one of the key intermediate species that reacts with CO2. So Grills is trying to eliminate the need for this solvent by pressurizing and heating up the CO2 (which is a gas under normal conditions) until it takes on some of the properties of a liquid and can act as a good solvent. "Now, our solvent is the reactant and nothing else is getting in the way," Grills said. In addition to speeding up the reaction time, the physical properties of this so-called supercritical CO2 can be easily tuned to change the reaction, and the use of toxic organic solvents is avoided. Grills will discuss his research at 11:45 a.m. Central Time/ 12:45 p.m. Eastern Time in room E270, Level 2, of the McCormick Place East, Chicago, Illinois.
###
The Brookhaven research is funded through the DOE’s Chemical Science Program (Photochemistry and Radiation Research) and Hydrogen Program, which implements the President’s Hydrogen Fuel Initiative, a five-year program that began in 2003 to sponsor research, development, and demonstration of hydrogen and fuel cell technologies. Specifically, the funding derived from DOE’s Office of Basic Energy Sciences. Collaborators include scientists at the University of Houston, the Institute for Molecular Science in Japan, and the University of Nottingham in the United Kingdom.
Note to local editors: James Muckerman and Etsuko Fujita live in Port Jefferson, NY; Dmitry Polyansky lives in Wading River, NY; and David Grills lives in Coram, NY.
One of ten national laboratories overseen and primarily funded by the Office of Science of the U.S. Department of Energy (DOE), Brookhaven National Laboratory conducts research in the physical, biomedical, and environmental sciences, as well as in energy technologies and national security. Brookhaven Lab also builds and operates major scientific facilities available to university, industry and government researchers. Brookhaven is operated and managed for DOE's Office of Science by Brookhaven Science Associates, a limited-liability company founded by the Research Foundation of State University of New York on behalf of Stony Brook University, the largest academic user of Laboratory facilities, and Battelle, a nonprofit, applied science and technology organization. Visit Brookhaven Lab's electronic newsroom for links, news archives, graphics, and more:

കടപ്പാട്
http://www.bnl.gov/newsroom.

 

Friday, April 22, 2011

The wise camel


അധ്യാപക ശാക്തീകരണം -പുതുമകള്‍ വേണ്ടേ ?

പ്രിയ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ 
ഒരു പുതിയ അധ്യന വര്ഷം കൂടി കടന്നുവരികയാണ്.ശാസ്ത്രാധ്യാപകാര്‍ക്ക് ഒത്തിരി സാധ്യധ്കള്‍ 
അന്താ രാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വര്ഷം ,വനവര്‍ഷം, വവ്വാല്‍ വര്ഷം.......പുതുമകലുന്ദവനമെന്കില് അന്വേഷണങ്ങള്‍ വേണം .